ઇન્ડિયા કોલોની સેવાકેન્દ્ર દ્વારા GCS (ગુજરાત કેન્સર સોસાયટી) હોસ્પિટલમાં રક્ષાબંધન

ઇન્ડિયા કોલોની સેવાકેન્દ્ર દ્વારા GCS (ગુજરાત કેન્સર સોસાયટી) હોસ્પિટલમાં રક્ષાબંધનનું મહત્વ સમજાવી સ્ટાફ તથા દર્દીઓને રાખડી બાંધતા બ્ર.કુ. સુરેખાબેન તથા બ્ર.કુ. નાગમતીબેન

Bhakti Sandhya

Bhajan Sandhya

A Special progarm held at India Colony centre for women of Bhajan Mandali on Mamma Day.

India Colony Center incharge Respcted BK Bhanuben gives Baba’s message to Bhajan Mandali’s women.

Bhakti Sadhya 06 Bhakti Sadhya 07 Bhakti Sadhya 08 Bhakti Sadhya 01 Bhakti Sadhya 02 Bhakti Sadhya 03 Bhakti Sadhya 04 Bhakti Sadhya 05 Bhakti Sadhya 05-A

International Yoga Day Celebrations

 

 

International Yoga Day Celebration

India Colony, Ahmedabad centre celebrated International Yoga Day.

In the morning the program is inaugrated by Respected Bipinbhai Patel (Chairman, Housing Board-AMC), BK Bhanuben, BK Mukeshbhai, BK Dr. Kanaiyalal, BK Divyaben, BK Dipikaben and all the class members with candle lighings.

Candle Lighting01

Candle Lighting02

Candle Lighting03

Candle Lighting04

Yoga01

Yoga02

3D Health and Happiness Retreat by BK Dr. Satish Gupta

 

 

3D Health and Happiness Retreat for Maninagar subzone teachers group.

This 3 days retreat held on 1st June to 3rd June,2018 at India Colony centre.

Opening

Inauguration : 3D Health and Happiness Retreat is inaugurated by BK Dr. Satishbhai Gupta, BK Dr. Balaben Gupta, BK Dr. Rahulbhai Gupta BK Dr. Jitubhai Patel, Dr. Nayanbhai Patel, Dr. Dipakbhai Jadhav, BK Bhanuben and BK Babubhai on 1st June at india Colony Centre.

Panchotsav – 2018

IMG_3744

Rajyoga Shivir

rajyogaसंसार का हर मनुष्य सुख–शांति की तलाश में रोज मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारे में गुहार लगा रहा है। पूजा, पाठ, आरती, व्रत, उपवास, तीर्थ आदि धक्के खा खाकर इंसान थक गया है लेकिन सुख शांति आज भी कोसों दूर है.. बल्कि दुख, अशांति बढ़ती जा रही है, इसका एकमात्र कारण है देह अभिमान में वृद्धि होना और इन सब समस्याओं का एकमात्र निवारण और सुख, शान्ति का एकमात्र रास्ता स्व आत्मा का ज्ञान और परमात्मा की सही पहचान । इसी सत्य ईश्वरीय ज्ञान से और ईश्वर प्रदत्त राजयोग मेडिटेशन से सच्ची सुख, शान्ति का खजाना सहज ही मिल जाता है और सारा जीवन तनाव मुक्त होकर खुशहाल हो जाता है।”

जिसमें प्रात: 10 से 12 एवं संध्या 5 से8 बजे तक राजयोग मेडिटेशन का नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा